آموختن علم و دانش بیشتر

نمونه سوال برای شیمی آلی

تاریخ:پنجشنبه 25 آبان 1391-17:31

1-به موادی كه دارای فرمول مولكولی یكسان ولی دارای خواص متفاوت باشند .................گویند .
الف ) ایزومر ب ) پلیمر ج ) ایزوتوپ د ) همولوگ

2- سری همولوگ ( همرده ) به تركیبهایی اطلاق می شوند كه در یك گروه ....................با هم تفاوت دارند .
الف ) CH4 ب ) CH3 ج ) C2H2 د ) CH2

3-فرمول عمومی بنیان آلكیل كدام است ؟
الف ) CnH2n+2 ب ) CnH2n+1 ج ) CnH2n-2 د) CnH2n-1

4- كدام گاز به گاز مرداب معروف است ؟
الف ) CH4 ب ) C2H6 ج ) C3H8 د ) C4H10

5- سیكلوهگزان جز كدام دسته از تركیبات آلی است ؟
الف ) آلكانها ب ) آلكینها ج ) آلكیل بنزن د ) آلیفاتیكهای حلقوی

6- علت اصلی فراوانی تركیبهای آلی كدام است ؟
الف ) میان اتم های كربن پیوند كووالانسی محكمی تشكیل می شود .
ب ) هر اتم كربن می تواند چهار الكترون ظرفیتی خود را به اشتراك گذارد .
ج ) در شیمی آلی اغلب چند ماده مختلف فرمول مولكولی یكسان دارند .
د ) كربن علاوه بر پیوند ساده می تواند پیوندهای دوگانه و سه گانه به وجود آورد .

7- كدام گزینه غلط است ؟
الف ) سرعت واكنش های مواد معدنی با هم نسبتا كم و برای مواد آلی بسیار زیاد است .
ب ) گوناگونی عناصر در مواد معدنی بسیار زیاد و در مواد آلی محدود است .
ج ) نخستین بار وهلر از حرارت دادن سیانات آمونیوم اوره را به دست آورد .

8- كدام دو ماده زیر همولوگ هم هستند ؟
الف ) نئوپنتان – ایزوبوتان ب ) نئوپنتان – ایزوپنتان ج ) ایزوبوتان – پنتن د ) ایزوپنتان – پنتن

9- عبارات زیر از ویژگی های تركیبات آلی است به جز ...................
الف)تعداد تركیبهای بی شماری دارند .
ب) پیوندها بطور عمده از نوع كووالانس است .
ج) عموما نقطه ذوب بالا دارند .
د) بطور گسترده در آن ایزومری یافت می شود .

10- اولین تركیب آلی كه در آزمایشگاه تهیه شد .......... است كه توسط ........ به دست آمد .
الف ) اوره – برتلو ب ) متان – برتلو ج ) اوره – وهلر د ) متان – وهلر

11- كدامیك از تركیبات زیر همولوگ C2H2 است ؟
الف ) CH4 ب ) C2H4 ج ) C6H6 د ) C4H6

12- در تركیب روبرو تعداد .............اتم هیدروژن و تعداد ..............پیوند سیگما وجود دارد C-C=C-C=C
الف ) 10-5 ب ) 10-6 ج ) 9-6 د ) 9-5

13- به چه دلیل شیمیدانان عناصر را طبقه بندی كردند ؟
الف ) تقسیم كردن عناصر به دو گروه فلزات و غیر فلزات
ب ) پیش بینی كردن عناصر ناشناخته در طبیعت
ج ) مشكل بودن بررسی خواص تك تك عناصر شیمیایی و تركیبات آنها
د ) مشكل بودن تعیین جرم اتمی درست عناصر

14- كدام هیدروكربن ایزوپنتان نیست ؟
الف ) ایزوپنتان ب ) سیكلوپنتان ج ) نئوپنتان د ) n پنتان

15- نقطه جوش كدام ایزومرپنتان بالاتر است و علت آن چیست ؟
الف ) ایزوپنتان – كوتاهتر بودن زنجیر اصلی
ب ) پنتان نرمال – نزدیكتر شدن مولكول ها به یكدیگر
ج ) پنتان نرمال – بیشتر بودن قطبیت مولكول
د ) ایزوپنتان – اثر القایی شاخه های متیل

16- نام تركیب CH3CH2 C(CH3)3 به روش آیوپاك كدام است ؟
الف ) تری متیل پروپان ب ) 2 و 2 – دی متیل بوتان
ج ) 2- متیل پنتان د ) 3 و 3- متیل پروپان

17-نام CH3-CH(CH3)-C(CH3)2-C2H5 به روش آیوپاك كدام است ؟
الف ) 2 و 3 و 3- تری متیل پنتان ب ) 2 و 3- دی متیل – 2- اتیل بوتان
ج ) 3- اتیل –2و 3- دی متیل بوتان ج ) 3 و 3 و 4- تری متیل پنتان

18-نام C2H5—CH2-CH(C2H5)-CH(CH3)2 به روش آیوپاك كدام است ؟
الف ) 2- متیل 3- اتیل هگزان ب ) 3-اتیل – متیل هگزان
ج ) 2- اتیل 1 و 1 دی متیل پنتان د ) 3—ایزوپروپیل هگزان

19- نام CH3 CH(Br)CH2CCl(CH3)2 به روش آیوپاك كدام است ؟
الف ) 2- برومو 4- كلرو 2- متیل پنتان ب ) 2- كلرو 4- برومو 2- متیل پنتان
ج ) 4- برومو 2- كلرو 2- متیل پنتان د ) 3- برومو – كلرو 1 و 1- دی متیل بوتان

- نام C2H2 CH(F)CH(C2H5-CH3 به روش آیوپاك كدام است ؟
الف ) 3- فلوئورو 2- اتیل پنتان ب ) 3- فلوئورو 4- اتیل پنتان
ج ) 4- فلوئورو 3- متیل هگزان د ) 3- فلوئورو 4- متیل هگزان

21- نام هیدروكربنی به فرمول CH3 CH2 C(CH3)2 CH(CH3)2 به روش آیوپاك كدام است ؟
الف ) 1و 1 و 2 و 2- تترامتیل بوتان ب ) 2 و 3 و 3 – تری متیل پنتان
ج ) 3 و 3 – دی متیل ایزوهگزان د ) 1- متیل – 2 و 2- دی متیل هگزان

22- فرمول مولكولی 3- اتیل –2و 3 دی متیل پنتان كدام است ؟ (79)
الف ) C7H16 ب ) C9H18 ج ) C9H20 د ) C7H14

23- كدامیك از تركیبات زیر ایزوهگزان است ؟
الف ) C2H5CH(CH3)C2H5 ب ) (CH3)3C-C2H5
ج ) (CH3)2CH-CH2 CH2 CH2 C2 H5 د ) (CH3)2 CHCH2 C2H5

24- كوچكترین هیدروكربنی كه هر چهار نوع اتم كربن را دارد كدام است ؟
الف ) (CH3)3C-CH(CH3)-CH2-CH3
ب ) CH3-CH(CH3)-CH(CH3)2-C(CH3)3
ج ) CH(CH3)2-C(CH3)2-CH3
د ) CH3-C(CH3)2CH(CH3)-(CH2)2-CH3

25- در C6H14 چند ایزومرباكربن نوع دوم وجود دارد ؟
الف ) 1 ب ) 2 ج ) 3 د ) 4

26- در فرمول ساختمانی (CH3)2CHCH(CH3)CH2 C(CH3)3 چند اتم كربن نوع سوم وجود دارد ؟
الف ) 6 ب ) 3 ج ) 4 د ) 5

27- در تركیب 3- متیل پنتان كدام نوع اتم كربن وجود ندارد ؟
الف ) نوع اول ب ) نوع دوم ج ) نوع سوم د ) نوع چهارم

28- كدام واكنش از مراحل مختلف مكانیسم كلردار كردن متان گرماگیر است ؟
الف ) CH3+CL CH3 CL ب ) CL2 2 CL
ج ) CH4+CL CH3+HCL د ) 2 CL CL2

29- كدام ماده فرآورده واكنش كلر با متان در مقابل پرتو فرابنفش نیست ؟
الف ) Hcl ب ) C2H6 ج ) CH3cl د ) cl2

30- در واكنش كلردار كردن متان در برابر پرتوهای فرابنفش كدام تركیب بدست نمی آید ؟
الف ) CCL4 ب ) CH3Cl ج ) C2H6 د ) C2H5Cl

31- كدامیك رادیكال نوع سوم است ؟
الف ) (CH3)2 CH CH2 ب ) C2H5 CH2
ج ) (CH3)3C د ) C3 H7

32- در كلرواسیون رادیكالی متان در حضور اشعه فرابنفش كدام واكنش مربوط به مرحله پایانی زنجیر است ؟
الف ) CH3+CL-CL CH3CL+CL
ب ) CH3+0CL CH3CL
ج ) CL-CL 2 CL
د )CL+CH4 HCL+CH3

33- متان در واكنش انفجاری با گاز كلر به كدام دو ماده تبدیل می شود ؟
الف ) استیلن و كلرید هیدروژن ب ) كربن و كلرید هیدروژن
ج ) گاز هیدروژن و كلرومتان د ) گاز هیدروژن و دی كلرومتان

34- از واكنش سوختن ناقص متان در هوای محدود كدام دو ماده زیر تولید می شود ؟
الف ) آب و دی اكسید كربن ب ) آب و مونو كسید كربن
ج ) دوده و آب د ) مونوكسید كربن و دی اكسید كربن

35- روند شدت واكنش هالوژنها با متان از بالا به پایین در گروه هفتم جدول چگونه است ؟
الف ) كاهش می یابد و به ترتیب زیر است : F2>CL2>Br2
ب ) افزایش می یابد و به ترتیب زیر : Br2>CL2>F2
ج ) كاهش می یابد و به ترتیب زیر است : Br2>CL2>F2
د ) افزایش می یابد و به ترتیب زیر است : F2>CL2>Br2

36- فرمول تجربی یك هیدروكربن CH2 و چگالی بخار آن نسبت به هلیم 14 است فرمول مولكولی آن كدام است (H=1,C=12,He=4)
الف ) C4H8 ب ) C2H4 ج ) C3H6 د ) C5H10

37- یك لیتر هیدروكربن پارافینی در شرایط استاندارد تقریبا 09/5 گرم وجود دارد نسبت اتم های هیدروژن به كربن در مولكول این تركیب كدام است ؟
الف ) 2 ب ) 25/2 ج ) 5/2 د ) 5

38- از كلراسیون رادیكالی متان محصول كلرداری جدا می شود كه 12/4 مرتبه سنگین تر از هوا است فرمول این محصول كدام است ؟
الف ) CH3CL ب ) CH2CL2 ج ) CCL4 د ) CHCL3

39- چگالی به حالت بخار یك هیدروكربن سیر شده نسبت به هوا برابر 2 است فرمول مولكولی هیدروكربن كدام است ؟ H=1,C=12,CL=35/5
الف ) CH4 ب ) C2H6 ج ) C3H8 د ) C4H10

- یك لیتر بخار هیدروكربن سیر شده در شرایط استاندارد 97/1 گرم وزن دارد . فرمول مولكولی هیدروكربن كدام است ؟
الف ) C2H6 ب ) C3H8 ج ) C4H10 د ) C5H12

41- از سوختن كامل 12/1 لیتر بخار هیدروكربن سیر شده در شرایط دما و فشار استاندارد 11 گرم و CO2 تولید می شود ؟ فرمول مولكولی هیدروكربن كدام است ؟
الف )C2H6 ب ) C3H8 ج ) C4H10 د ) C5H12

42-یك هیدروكربن سیر شده به حالت گاز 8 برابر حجم خود اكسیژن برای سوختن كامل لازم دارد . فرمول مولكولی هیدروكربن كدام است ؟
الف ) C2H6 ب ) C3H8 ج ) C4H10 د ) C5H12

43- كدام گزینه نادرست است ؟
الف ) واكنش كلراسیون متان یك واكنش افزایشی است .
ب ) واكنش كلراسیون متان یك واكنش جانشینی رادیكالی است .
ج ) واكنش انفجاری گاز متان با گاز كلر یك واكنش انفجاری است .
د ) واكنش كلراسیون متان یك واكنش زنجیره ای است .

44- كدام گزینه درست است ؟
الف ) نفت در آب حل نمی شود زیرا هر دو تركیب قطبی هستند .
ب ) نفت در آب حل می شود ، طبق قاعده قطبی در قطبی حل می شود .
ج ) نفت در آب حل نمی شود زیرا نفت غیر قطبی و آب قطبی است .
د ) نفت در آب حل می شود ، زیرا هر دو تركیب غیر قطبی هستند .

45- نام تركیب (CH3)2 C=C(CH3)2 به روش آیوپاك كدام است ؟
الف ) دی متیل 2-بوتن ب ) 2و 3- متیل بوتن
ج ) دی متیل بوتن د ) هر سه

46- كدامیك از گروههای زیر در بیان در هنگام نامگذاری تقدم دارد ؟
الف ) –CH3 ب ) –C2H5 ج ) –Br د ) –CL

47-در مورد آلكن ها عبارات زیر صحیح است به جز
الف ) استیلن و كلرید هیدروژن ب ) كربن و كلرید هیدروژن
ج ) گاز هیدروژن و كلرومتان د ) گاز هیدروژن و دی كلرومتان

48- موارد زیر شباهت آلكن ها و آلكان هاست به جز ...
الف ) در حلاهای آلی محلولند .
ب ) نقطه جوش آنها با افزایش تعداد كربن افزایش می یابد .
ج ) نقطه جوش به هم نزدیك دارند .
د ) فعالیت شیمیایی بسیار كمی دارند .

49- كدامیك دمای جوش بیشتری دارند ؟
الف ) ترانس 1 و 2- دی كلرواتیلن ب ) ترانس 2- بوتن
ج ) سیس 2- بوتن د ) سیس 1و 2- دی كلرو اتیلن

50- تعداد كل ایزومرهای آلكنی C4H2 برابر كدام است ؟
الف ) 3 ب ) 4 ج ) 5 د )
51- كدام مولكول ایزومر فضایی دارد ؟
الف ) بوتن ب ) پنتن ج ) 2- بوتن د ) 2- متیل بوتن

52- تركیب C5H10 چند ایزومر هندسی دارد ؟
الف ) 4 ب ) 5 ج ) 6 د )7

53- اتیلن گلیكول چگونه تهیه می شود ؟
الف ) تركیب اكسید اتیلن با آب ب ) تركیب اتیلن با گاز اكسیژن
ج ) دیمریزاسیون دو ملكول متانول د ) واكنش افزایش استیلن با آب

54- نام هیدروكربن (CH3)2 C-CH=CH-CH3 به روش آیوپاك كدام است ؟
الف ) 1 و 1 و 1- تری متیل – 2- بوتن ب ) 2و2- دی متیل 3- پنتن
ج ) 2و 2 – دی متیل – 4- پنتن د ) 4و4- دی متیل – 2- پنتن

55- 28/0 گرم از یك هیدروكربن اتیلنی با 8/0 گرم برم اشباع می شود فرمول مولكولی این هیدروكربن كدام است ؟ (Br=80,c=12,H=1)
الف ) C6H12 ب ) C3H6 ج ) C4H8 د ) C2H4

56- در كدام واكنش افزایشی قاعده ماركونیكوف اجرا شده است ؟
الف ) CH3CH=CH2+HBr=CH3CH2CH2Br
ب ) CH3CH=CH2+HI=CH3CHICH3
ج ) CH3CH=CH2+Br2=CH3CHBrCH2Br
د ) CH2=CH2+H2O=CH3CH2OH

57- 25/1 گرم از یك هیدروكربن گازی به فرمول CnH2n در شرایط متعارفی حجمی برابر یك لیتر اشغال می كند فرمول آن كدام است ؟
الف ) C2H4 ب ) CH2 ج ) C3H6 د ) C4H8

58- كدام مطلب نادرست است ؟
الف ) اتیلن و سایر آلكن ها بر خلاف آلكانها محلول اسیدی بنفش رنگ پر منگنات پتاسیم را بی رنگ می كنند .
ب ) برای نامگذاری هیدروكربنهای اتیلنی به روش آیوپاك ابتدا باید بلندترین زنجیر كربنی را مشخص كرد
ج ) در واكنشهای افزایشی آلكن ها یك پیوند كوالانسی نسبتا ضعیف جای خود را به دو پیوند كوالانسی می دهد
د ) 1 و 2- دی برمواتان مایعی بی رنگی است كه در بالا بردن میزان بهسوزی بنزین كاربرد فراوان دارد .

59- از واكنش كلرید هیدروژن با متیل پروپن كدام ماده تولید می شود ؟
الف )2- كلرو – 1- پروپن ب )1-كلرو- 1- پروپن
ج ) 2-كلرو-2- متیل پروپان د ) 1- كلرو-2- متیل پروپان

- نام تركیبی به فرمول CH2=CH-C(CH3)2-CH(C2H5)2 به روش آیوپاك كدام است ؟
الف ) 4 و 4- دی اتیلن – 1و 3- بوتادی ان
ب ) 4و 4- دی متیل – 1 و 3- بوتادی ان
ج ) 3و3- دی متیل – 4 – اتیل –1- هگزن
د ) 3و5- دی اتیل – 1و 3- پنتادی ان

61- نام تركیبی به فرمول (CH3)2 CH –C -C2 H5 به روش آیوپاك كدام است ؟
CH2
الف ) 2- اتیل 3- متیل 1- بوتن ب ) 2- متیل 3- پنتن
ج ) 3- اتیل 2- متیل 3- بوتن د ) 2- ایزوپروپیل 1- بوتن

62- تركیب درصد وزنی كربن در كدام هیدروكربن 3/92 درصد است ؟
الف ) اتن ب ) اتین ج ) اتان د ) متان

63- پی . وی . سی (pvc) پلیمر كدام ماده است و در صنعت بیشتر از كدام ماده تهیه می شود ؟
الف ) كلرید وینیل ، استیلن ب ) دی كلرواتن ، اتیلن
ج ) كلرید وینیل ، اتیلن د ) دی كلرواتن ، استیلن

64- كدامیك نام واحدهای سازنده مولكول كائوچوی طبیعی است ؟
الف ) نئوپرن ب ) كلروپرن ج ) لیمونن د ) ایزوپرن

65- كدامیك از تركیبات زیر یك آلكین را نشان می دهد ؟
الف ) CH5H10 ب ) C6H14 ج ) C3H4 د ) C2H4

66- از مخلوط كدام ماده كلرید وینیل حاصل می شود ؟
الف ) CH2=CH2+HCL ب ) CH=CH+HCL
ج) CH=CH+CL2 د) CH2=CH2+CL2

67- تركیبی با فرمول C5H10 چند ایزومر حلقوی دارد ؟
الف ) 3 ب ) 4 ج ) 5 د ) 6

68- از سوختن كامل 2/11 لیتر كدام هیدروكربن در شرایط متعارفی 5/1 مول آب تولید می شود ؟
الف ) C2H6 ب) C3H8 ج ) C4H10 د ) C5H12

69- هیدروكربنی است استیلنی كه نسبت وزن هیدروژن آن به كربن 125/0 می باشد فرمول هیدروكربن كدام است ؟
الف ) C2H2 ب ) C3H4 ج ) C4H6 د ) C5H8

70- عمل كراكینگ حرارتی در صنعت نفت عبارت است از تبدیل ........................
الف ) مولكولهای هیدروكربن مایع به مولكول گازی شكل در اثر حرارت
ب ) مولكول هیدروكربن های سنگین به مولكول های سبكتر در اثر حرارت
ج ) هیدروكربنهای زنجیری به هیدروكربنهای حلقوی
د ) هیدروكربنهای بدون شاخه به هیدروكربنهای شاخه دار

71- اگر از تاثیر آب بر 2 گرم كربید كلسیم 560 میلی لیتر گاز در شرایط استاندارد تولید می شود درجه خلوص آن كدام است ؟ (H=1,C=12,Ca=40)
الف ) 6/0 ب ) 7/0 ج ) 9/0 د ) 8/0

72- 35/1 گرم از یك هیدروكربن مونواستیلنی می تواند 8 گرم برم را بطور كامل بی رنگ می كند جرم مولكولی این هیدروكربن كدام است ؟ (Br=80)
الف ) 27 ب ) 162 ج ) 108 د ) 54

73- از پلیمریزاسیون استیلن در حضور كلرید مس (I) كدامیك از مواد زیر تولید می شود ؟
الف ) تولوئن ب ) 1 و 3- بوتادی ان ج ) بنزن د ) وینیل استیلن

74- از افزایش HBr به 1- پنتن در غیاب پراكسید كدام تركیب زیر بدست می آید ؟
الف ) بروموپنتان ب ) 1و2- دی برموپنتان
ج ) 2- برموپنتان د ) 1-برمو-1- پنتن


75- كدام تركیب در تهیه استیلن كاربردی ندارد ؟
الف ) اتیلن ب ) بنزن ج ) متان د ) كربید كلسیم

76- كلردار كردن كدام دو تركیب در برابر پرتو فرابنفش دو مشتق مونوكلرو می دهد ؟
الف ) اتیل بنزن – ایزوبوتان ب ) تولوئن – سیكلوپنتان
ج ) متیل سیكلو هگزان – بوتان د ) نئوپنتان – كلرید بنزیل

77- از سوختن كامل 05/0 مول از كدام هیدروكربن 3360 میلی لیتر بخار آب در دما و فشار استاندارد تولید می شود ؟
الف ) C6H12 ب ) C6H14 ج ) C3H6 د ) C3H8

78- نام آیوپاك كدام فرمول شیمیایی درست است ؟
الف ) 1- برمو-2- اتیل – بوتین CH3-C-C=C-Br
ب ) كلرید متیلن CH2CL2
ج ) 2- متیل –4- كلرو 2- پنتن CH3-CH-CH=C-C
د)هیچكدام

79- در چند ایزومر ساختاری ازC6H10 هیدروژن اسیدی وجود دارد ؟
الف ) 2 ب ) 3 ج ) 4 د ) 5

80- در واكنش میان HBr با كدام ماده محصول عمده برومید پروپیل است ؟
الف ) CH3-CH=CH2 ب ) CH3-CH2-CH3
ج ) CH3-C=CHداغ کن - کلوب دات کام
لطفا نظر بدهید() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic